bilgi@acekaholding.com.tr         
               TR    EN
• GDPR (Turkish)
KVKK

GDPR (Turkish)


1.
1.1.
1.2.
1.3.
2. Tanımlar
3. Ki
isel Verileri İşleme Prensipleri

  1. 3.1.  ACEKA HOLDNG ’ın Kiisel Verileri İşleme lkeleri

  2. 3.2.  Kiisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi

  3. 3.3.  Kiisel Verilerin İşlenme Amaçları

  4. 3.4.  Kiisel Verilerin Aktarılması

4. Yükümlülüklerimiz

  1. 4.1.  Aydınlatma Yükümlülü

  2. 4.2.  Veri Güvenliine likin Yükümlülükler

Politika Hakkında Amaç

Kapsam Sorumlular

1. AMAÇ

ACEKA HOLDNG A.. olarak 6698 sayılı Kiisel verilerin korunması kanunu “K.V.K.K” usul ve esaslarına uygun olarak irket politikalarını oluturmak ve ileyii takip etmek amaçlanmıtır.
6698 Sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu “K.V.K.K.” Usul ve Esasları Uyarınca, Kiisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza ve Aydınlatma Metni

- Veri Mahremiyeti Politikası

2. BLGLENDRME FORMU

Bu politika irketin her kademesinde yer alan çalıanların tamamını kapsar.
Doküman smi: ACEKA HOLDNG A.. Kiisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası

Hazırlayan: ACEKA HOLDNG A.. Kiisel Verilerin Korunmasında Yetkili Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı
Onaylayan: ACEKA HOLDNG A.. Genel Müdürü
Versiyon: 1.0

Form No: KV.01
Revizyon: 0.0
Kanun Yürürlük Tarihi: 07/10/2016
Politikanın hazırlanmı
olduu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyumazlık çıktıı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.
© ACEKA HOLD
NG A.. 2019
İşbu belge, ACEKA HOLDNG A..’nin yazılı izni olmaksızın çoaltılıp daıtılamaz.

NDEKLER

4.3. 4.4. 4.5.

Veri Sorumluları Sicili
Denetim Yükümlülü

lgili Kiinin Bavurusuna Cevap Verme Yükümlülü

5. ACEKA HOLDNG İşyerlerindeki Güvenlik Amaçlı Veri İşleme

Faaliyetleri

6.
Departmanı
Önemli Açıklama : KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan irketimize bu haklara ilikin olarak yapılacak bavuruların yazılı olarak veya Kiisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen dier yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak
irketimize yapılacak bavurular,

* Bavuru Sahibi’ nin ahsen bavurusu ile, * Noter vasıtasıyla,

Bu hakkınızı kulanmak için iletiim bilgilerimiz aaıdaki gibidir: Unvan : ACEKA HOLDNG A..

Posta adresi : Beylikdüzü Osb Mah.Bakir Ve Pirinç San Sit.Mustafa Kurtolu Cad.No:7 Beylikdüzü / Istanbul
İşbu Formu kabul etmekle Kiisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kiisel Verilerinizin ilenmesi ile ilgili yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermibulunmaktasınız.

1. Politika Hakkında
1. 1. Amaç
İşbu 7 Ekim 2016 yürürlük tarihli Kiisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası’nın (“Politika”) amacı, ACEKA HOLDNG A..

( Kısa adıyla “ACEKA HOLDNG ”) mevcut ve potansiyel müterileri, iortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, irket yöneticileri, çalıan adayları, ibirlii içinde bulunulan kurum çalıanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kiilere ait kiisel verilerin ilenmesi hususundaki prensiplerin tespiti ile bata özel hayatın gizlilii olmak üzere kiilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, söz konusu kiisel verilerin usulüne uygun ilenmesi kapsamında gerekli hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi,

ACEKA HOLDNG Kiisel Verilerin Korunması’nda Yetkili Kalite

* Bavuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik mza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak irket kayıtlı elektronik

posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Mersis no E-mail Adresi Kep adresi

: 0621027603300011
:
info@acekaholding.com.tr : acekaholding@hs01.kep.tr

Web sayfası : www.acekaholding.com.tr

ACEKA HOLDNG çalıanları nazarında kiisel verilerin korunması ve veri mahremiyeti konusunda farkındalık yaratılması, Anayasa’nın 20’nci maddesi hükmü ve 6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) ile bu Kanun’un ikincil düzenlemeleri bata olmak üzere ilgili mevzuata uyum salanması ve bu dorultuda gerekli önlemlerin alınmasından ibarettir.

1.2 Kapsam

Politika’daki hüküm ve ilkeler, kimlii belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiiyle ilikilendirilebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan önlemleri ve yapılan düzenlemeleri kapsar.

1.3 Sorumlular

İşbu Politika’nın hazırlanmasından, güncellenmesinden ve üst yönetimin onayına sunulmasından ACEKA HOLDNG Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı; uygulanmasından ise ACEKA HOLDNG Kiisel Verilerin Korunması maksatlı yöneticiler bata olmak üzere ACEKA HOLDNG

bünyesinde kiisel verilerin tutulduu, ilendii ve/veya aktarıldıı sistemleri kullanan/yöneten birimler ve ilgili çalıanlar sorumludur.

2. Tanımlar

Bu Politika’da yer alan terimler, aaıda yer verilen anlamları ifade eder.

Kiisel Veri Kimlii belirli veya belirlenebilir gerçek kiiye ilikin her türlü bilgi, bu dorultuda tüzel kiilere ait veriler Kanun kapsamında koruma altına alınmamıtır.

Özel Nitelikli Kiisel Veri

Kiilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya dier inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelii, saı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Açık Rıza Belirli bir konuya ilikin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hâle Getirme

Kiisel verilerin, baka verilerle eletirilerek kimlii belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiiyle ilikilendirilemeyecek
hale getirilmesi

Kanun 6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu

Kiisel Verilerin İşlenmesi

Kiisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, deitirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da

Anonim Hâle Getirme Kiisel verilerin, baka verilerle eletirilerek

kimlii belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiiyle ilikilendirilemeyecek
hale getirilmesi

Kanun 6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu

Kiisel Verilerin İşlenmesi

Kiisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, deitirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde

gerçekletirilen her türlü ilem

Kurul Kiisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum Kiisel Verileri Koruma Kurumu

irket

ACEKA HOLDNG A..

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdii yetkiye dayanarak onun adına
ki
isel verileri ileyen gerçek veya tüzel kii

Veri Sorumlusu

Kiisel verilerin ileme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel ki
i

3. Kiisel Verileri İşleme Prensipleri

ACEKA HOLDNG , kiisel verileri, aaıdaki ilke ve prensipler çerçevesinde elde eder, iler ve üçüncü kiilere aktarır. Bu ilkelerin uygulanmasından Politika çerçevesi dâhilindeki tüm ACEKA HOLDNG

ilgilileri dorudan sorumludur.

3.1. ACEKA HOLDNG’ın Kiisel Verileri İşleme lkeleri

ACEKA HOLDNG tarafından kiisel veriler gerekli özen gösterilmek suretiyle hukuka uygun ve meru bir amaca yönelik olarak elde edilir, ilenir ve güvenli bir ekilde muhafaza edilir. Kiisel verinin ilenme amacı ortadan kalktıında ya da amaç nihayete erdiinde ibu Politika ile badaır nitelikte uygun bir yöntemle anonimletirilir veya silinir/imha edilir.

Gizlilik

ACEKA HOLDNG , dâhilindeki kiisel verilerin ilenmesi süreçlerinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda ACEKA HOLDNG, kiisel verilere yetkisiz her türlü eriimi olanaklar elverdii ölçüde engeller ve mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular. Buna ilikin denetimleri periyodik olarak

gerçekletirir.

Yasallık

ACEKA HOLDNG, kiisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde ortopedik medikal ürünlerin ve yürümeye yardımcı cihazların imalatı, satıve pazarlanması, teknik servis ve bakım gibi sair hizmetleri sizlere sunarken dürüstlük kuralına ve hukuka uygun olarak elde eder ve iler. ACEKA HOLDNG, kiisel verilerin kullanılması amaçlarından ilgili kiileri haberdar eder ve gerekmesi halinde ilgili kiilerin rızalarını alır.

Güncellik ve Doru Olma

ACEKA HOLDNG , tarafından kiisel veriler tam ve doru tutulur, gerektiinde güncellenir. ACEKA HOLDNG, kiisel verilerin doru olmadıı veya yetersiz olan verilerin düzeltilmesi, deitirilmesi, güncellenmesi veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.

Belirlilik ve effaflık

Belirli, açık ve meru amaçla verilerin ilenmesi ilkesi; ACEKA HOLDNG ,’ın veri ileme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bu amacın meru olmasını salamaktadır. ACEKA HOLDNG, ilgili kiiye effaf kıldıı veri toplama ve ileme amaçları haricinde, bakaca amaçlarla veri ilemez. Amacın meru olması ACEKA HOLDNG’ın iledii verilerin; yapmıolduu iveya sunmuolduu hizmetle balantılı ve gerekli olması anlamına gelir.

Özen, Ölçülülük ve Tutarlılık

ACEKA HOLDNG, tarafından ilenen kiisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak ekilde ve bu balamda makul bir sınırlama yapılarak ilenir. leride söz konusu olabilecek olası veri ileme amaçları için kiisel veri toplanmayacaı gibi, kiisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir ekilde bu veriler kullanılmaz, ilenmez ve aktarılmaz.Minimum veri ilkesi uyarınca kiisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak tutulmakta olup bu amaç kapsamında gerekli olmayan veriler tutulmaz.

Sınırlı Süre

Kiisel verilerin ilenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalkması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kiisel veriler silinir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilikin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak ekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler ACEKA HOLDNG tarafından verilerin saklandıı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduu ortamlardan silinir/yok edilir veya anonimletirilir.

Seçim ve Onay

ACEKA HOLDNG kiisel verilerin ilenmesi ile ilgili olarak veri sahibini

Tekstil Hazır Giyim Üretimi

Müteri hizmetlerinin sunulması: Müterilerin çarı merkezleri, internet sayfası ya da yetkili bayiler ve satı/hizmet noktaları üzerinden almıolduu hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde raporlanması, denetlenmesi ve gerekli analizler yapılarak iyiletirilmesi, e-posta, SMS ve sair iletiim vasıtaları aracılııyla ürün ve hizmetlere ilikin tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmesi, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle irket tanınırlıını arttırmak ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kiiye özel reklam, duyuru,

kampanya bilgilerinin salanması.

Kanun ya da düzenlemeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Mahkeme kararı veya düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu

kararı/talimatının yerine getirilmesi,

dari ve teknik tedbirlerin ve de altyapı güvenliinin salanması ve Hukuki uyumazlık hâlinde ACEKA HOLDNGın haklarının

tam ve gerei gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu ileme ile ilgili olarak onayını alır, vermiolduu onayı dilediinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçenei sunar.

3.2. Kiisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi

ACEKA HOLDNG kiisel verileri ve özel nitelikli kiisel verileri hukuka uygun olarak ilemek amacıyla ilgili kiinin açık rızasının varlıını arar, açık rıza olmayan hallerde ise kiisel verileri ancak hukuka uygun ileme nedenlerinin bir veya birden fazlasının bulunması hâlinde iler.

ACEKA HOLDNG, söz konusu ileme faaliyetlerini yukarıdaki 3.1. Bölümde belirtilen ilkelere tam bir uyumluluk içerisinde yürütür.

3.3. Kiisel Verilerin İşlenme Amaçları

ACEKA HOLDNG tarafından toplanılan kiisel veriler ile özel nitelikli kiisel veriler effaflık ve açıklık ilkesi uyarınca, aaıda belirtilen iki ana amaç çerçevesinde ilenmektedir;

a) İşletme faaliyetlerimizin yerine getirilmesi

b) Hizmet standartlarımızın iyiletirilmesi ve her bir kullanıcı için özelletirilmihizmetlerin sunulması

Hizmetlerin gelitirilmesi: Talep ve ikâyetlerin ilgili birimlerce deerlendirilerek, gerektiinde müteri anketleri yapılarak/ deerlendirilerek ve müteri geri bildirimleri göz önünde bulundurularak müteri memnuniyetinin salanması.

korunması.

ACEKA HOLDNG, üçüncü kiilere aktarım amacı ile sınırlı olacak ekilde kiisel veri aktarır ve buna ilikin gerekli önlemleri alır.
ACEKA HOLD
NG tarafından kiisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgilinin açık rızasının veya hukuka uygunluk nedenlerinin bir veya birkaçının bulunması hâlinde ACEKA HOLDNG tarafından; aynı tüzel kiiye ait irketlerine, yetkili temsilci ve bayilere, resmi kurum ve kurululara, hizmet salayıcılara, çarı merkezi hizmeti veren irketler gibi hizmetlerinden faydalandıımız veya ibirlii içerisinde olduumuz üçüncü kiilere aktarılır.

Kiisel verilerin aktarıldıı üçüncü kiiler, aktarılan kiisel verileri aktarım amacının dıında kendi kiisel veya ticari amaçları dorultusunda kullanamaz ve ileyemez. Kiisel verilerin aktarıldıı üçüncü kiiler, ACEKA HOLDNG tarafından verilen talimatlara uymakla ve veri güvenliinin salanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Aktarımın yurt dıına yapılması hâlinde ise, 3. Bölümde bahsi geçen artlar ve bu artlara ilaveten Kurul’un belirleyecei yeterli koruma olan ülkelere, bu ekilde bir koruma bulunmuyorsa Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması halinde ACEKA HOLDNG kiisel verileri yurt dıına aktarabilir.

4. Yükümlülüklerimiz

4.1. Aydınlatma Yükümlülü

ACEKA HOLDNG kiisel verileri elde etmesi anında ilgili kiilere;

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlii,

Kiisel verilerin ilenme amacı,
Ki
isel verilerin aktarılacaı kiiler ve aktarım amaçları Kişisel verilerin toplanma yöntemi, hukuki nedeni ve aşağıda madde 4.5’te belirtilen ilgili kiinin hakları hakkında bilgi verir.

4.2. Veri Güvenliine likin Yükümlülükler
Teknik Tedbirler:
ACEKA HOLDNG, yetkisiz eriimi ve hukuka aykırı ilemeyi engellemek ve kazara veri kaybı, deiiklii ve imhasının önüne geçebilmek için gerekli teknik tedbirleri olanaklar dâhilinde alır. Söz konusu yükümlülük, hem elektronik ortama hem de fiziksel ortama ilikindir. Bu kapsamda ACEKA HOLDNG, tasarımda gizlilik gözetilerek teknik prosedür ve kurallar belirler ve bunları belirli sıklıklarda gözden geçirir.
ACEKA HOLD
NG , bu kapsamda gerçekleebilecek mevcut riskleri göz

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri Kiisel verilerin hangi amaçla ilenecei

Kiisel verilerin aktarılabilecei alıcı veya alıcı grupları Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kiisel veriler
Ki
isel veri güvenliine ilikin alınan tedbirler
Ki
isel verilerin ilendikleri amaç için gerekli olan azami süre

Veri konusu kii grubu ve grupları ile bu kiilere ait veri kategorileri

hakkındaki açıklamalar

önünde bulundurarak ve güncel teknolojiyi takip ederek ifreleme, maskeleme, anonimletirme gibi güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını salar.
dari Tedbirler: ACEKA HOLDNG çalıanları, kiisel verilere, yalnızca söz konusu görevin kapsam ve amacına uygun olacak ekilde eriebilir. Çalıanların eriimi olan kiisel verileri, kiisel veya ticari amaçlar gözeterek ileyemeyecei gibi; bu amaçlarla kiisel verileri yetkisiz kiilere açıklayamaz veya bu bilgileri ifa edemez.

ACEKA HOLDNG, çalıanlarını, iamaçları gerei elde ettikleri kiisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak bakasına açıklamayacaı ve ileme amacı dıında kullanmayacaı ve bu yükümlülüün görevden ayrılmalarından sonra da devam edecei hususlarında bilgilendirir.

4.3. Veri Sorumluları Sicili

ACEKA HOLDNG, ilgili mevzuat gerei kurulan veri sorumluları siciline kayıtlıdır/kaydolacaktır.
lgili sicil kapsamında aaıdaki bilgiler yer alır;

4.4. Kiisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda 3. bölümde bahsi geçen prensipler kiisel verilerin aktarılmasında da uygulanır. ACEKA HOLDNG, aaıda belirtilen amaçların gerçekletirilmesi için gerekli ve zorunlu olması hâlinde üçüncü kiilere veri aktarabilir;

4.5. Denetim Yükümlülü

ACEKA HOLDNG, kendi kurum veya kurulularında ve veri aktarımı yaptıı üçüncü kiiler nezdinde kiisel verilerin korunması yönündeki ACEKA HOLDNG ilkeleri ile mevzuat gereklerini salamak amacıyla belirli aralıklarla, özellikle teknik ve idari tedbirlere ilikin gerekli denetimleri yapmaktadır.

4.6. lgili Kiinin Bavurusuna Cevap Verme Yükümlülü

Veri sahibi ilgili kiiler ACEKA HOLDNG ’a bavurarak kendileriyle ilgili;

Kiisel veri ilenip ilenmediini örenme,

Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,

Kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

) Kiisel verilerin kanuna aykırı olarak ilenmesi sebebiyle zarara uraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bu kapsamda ACEKA HOLD
NG, söz konusu bavurulara en geç otuz gün içinde dönüyapar. Söz konusu bavurunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde ACEKA HOLDNG, bavurunun sonuçlandırılması için Kurul’un belirleyecei tarifede bir ücret alabilir. (Buna ilikin olarak bkz: ACEKA HOLDNG Bavuru Prosedürü) lgili kiinin kiisel verisinin ilenmesi açık rızaya dayanıyor ise, ilgili kiinin açık rızasını geri çekmesi halinde ACEKA HOLDNG gerekli adımları atar.

5. ACEKA HOLDNG İşyerlerindeki Güvenlik Amaçlı Veri İşleme Faaliyetleri
ACEKA HOLDNG tarafından iyeri girileri ve iyeri içerisinde gerçekletirilen kiisel veri ileme faaliyetleri, Anayasa’ya, Kanun’a ve ilgili dier mevzuata uygun bir biçimde yürütülür. Bu kapsamda ACEKA HOLDNG, güvenliin salanması amacıyla kamera ile görüntü kaydı tutar. Ayrıca ziyaretçi giriçıkılarının takibine yönelik kiisel veri iler. Ziyaretçilerin ACEKA HOLDNG iyerlerini ziyaretleri sırasında kiisel verileri elde edilirken ilgili kiiler söz konusu ileme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek suretiyle aydınlatılırlar. Ayrıca, ACEKA HOLDNG iyerlerini ziyaretleri sırasında ziyaretçilerimize internet eriimi salanabilmekte olup böyle bir durumda ‘log’ kayıtları tutulabilmektedir. ACEKA HOLDNG , söz konusu kamera, ‘log’ ve sair ziyaretçi kayıtlarının ilenmesinde, güvenliin gerei gibi ve mümkün olan en yüksek seviyede alınması amacını güderek yürürlükteki mevzuata tam uygunluu hedefler. ACEKA HOLDNG , söz konusu dijital kayıtlara yalnızca belirli sayıda yetkilendirilmikiiler tarafından ve bu Politika ilkelerine uygun olarak eriilmesini temin eder.

ACEKA HOLDNG tarafından yönetilen internet sitelerinde, detayı ilgili internet sitesinin gizlilik politikasında yer aldıı ekilde teknik vasıtalarla

Kiisel verilerin ilenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıını örenme, ç) Yurt içinde veya yurt ında kiisel verilerin aktarıldıı üçüncü kiileri bilme,

Kiisel verilerin eksik veya yanlıilenmiolması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kiisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilikin ilemlerin, kiisel verilerin aktarıldıı üçüncü kiilere bildirilmesini

isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme ve çerez vb. tarayıcı hareketleri kaydedilebilmektedir.

ACEKA HOLDNG, söz konusu kayıt ileminin gerçekletirilmesinde yürürlükteki mevzuata gerei gibi uygunluu salamayı hedefler.

6. ACEKA HOLDNG A.. Kiisel Verilerin Korunması’nda Yetkili Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı
irket bünyesinde ibu Politika ve bu Politikaya balı ve ilikili dier politikaları, prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, irket üst yönetiminin kararı gereince “Kiisel Verilerin Korunması’nda Yetkili Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı” oluturulmutur. Bu departmanın görevleri aaıda belirtilmektedir.

Kiisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiinde deiiklikleri hazırlamak ve yürürlüe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.

Kiisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilikin politikaların uygulanması ve denetiminin ne ekilde yerine getirileceine karar vermek ve bu çerçevede irket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu salamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.

Kiisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun salanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak;

uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu salamak.

Kiisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda irket

içerisinde ve irketin iortakları nezdinde farkındalıı arttırmak.

irketin kiisel veri ileme faaliyetlerinde oluabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyiletirme

önerilerini üst yönetimin onayına sunmak.

Kiisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda

eitimler tasarlamak ve icra edilmesini salamak.

Kiisel veri sahiplerinin bavurularını en üst düzeyde karara

balamak.

Kiisel veri sahiplerinin; kiisel veri ileme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme

ve eitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.

Kiisel Verilerin Korunması konusundaki gelimeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelimelere ve düzenlemelere uygun olarak irket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.

Kiisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilikileri koordine etmek.

irket yönetiminin kiisel verilerin korunması konusunda verecei dier görevleri icra etmek.

Hazırlayan,
Ki
isel Verilerin Korunması ’nda Yetkili
Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı

Onaylayan, Genel Müdür


Aceka Holding A.Ş olarak, tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edebilmemiz için kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına dair açık rızanızı almamız gerekmektedir.

Kişisel verileriniz Aceka Holding A.Ş tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ve ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Aceka Holding A.Ş tarafından söz konusu kişisel veriler yeni ürün satışı, satış sonrası, toptan ve perakende yarı mamul satışı, finansman, müşterilerine kampanya, indirim, hediye çeki, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve tele satış uygulamaları, istatistiki analizler gibi çeşitli avantajlar sağlamak, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapmak ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amaçlarıyla işlenmektedir ve dış kaynak hizmet alımı yapmak, konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunmak, kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alabilmek ve teknoloji hizmeti almak amaçlarıyla Aceka Holding A.Ş’ in bayi ve/veya merkezlerine, altyapı sağlayıcılarına, hizmet alınan ve hizmet sağlanan 3. kişilere ve talepleri halinde yetkili mercilere aktarılmaktadır.

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu taleplerinizi web sitemizde bulunan KVKK IK Başvuru Formu’nu doldurup tarafımıza ileterek gerçekleştirebilirsiniz. Bu taleplerin tarafımıza ulaşması halinde en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılacaktır. Posta adresimiz, BEYLİKDÜZÜ OSB MAH BAKIR VE PİRİNÇ SAN SİT M.KURTOĞLU CAD.NO:7 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL  ‘dir. 0 212 876 19 34 numaralı telefondan Merkezimizi arayarak sözlü bilgi talep edebilirsiniz. İşbu onayınız ile Şirketimize vereceğiniz kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğini ve aktarılacağını kendi açık rızanız ile kabul etmektesiniz.

Söz konusu taleplerinizi web sitemizde bulunan KVKK IK Başvuru Formu’nu doldurup tarafımıza ileterek gerçekleştirebilirsiniz. Bu taleplerin tarafımıza ulaşması halinde en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılacaktır. Posta adresimiz, BEYLİKDÜZÜ OSB MAH BAKIR VE PİRİNÇ SAN SİT M.KURTOĞLU CAD.NO:7 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL ‘dur. 0 212 876 19 34 numaralı telefondan Merkezimizi arayarak sözlü bilgi talep edebilirsiniz. İşbu onayınız ile Şirketimize vereceğiniz kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğini ve aktarılacağını kendi açık rızanız ile kabul etmektesiniz.

 


Veri sorumlusu, merkezi "Bakır ve pirinç San. Sit. Mustafa Kurtoğlu cd no:7 Beylikdüzü / İstanbul" adresinde bulunan, boya imalatı alanında faaliyette bulunan Türkiye merkezli bir şirket olan Aceka Holding A.Ş’ 'dir ("Veri Sorumlusu").

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verileri toplanmak, kaydedilmek, yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmak dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde işlenecek olan ilgili kişiyi bilgilendirmek ve böylelikle Veri Sorumlusu tarafından KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde esasları belirlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere düzenlenmiştir.

AYDINLATMA

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi kanunlarda açıklandığı çerçevede ve hukuken tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirme ve/veya gerçekleştirdiği iş süreci ile bağlı bulunduğu Aceka Holding A.Ş’nın ortak veri havuzu oluşturma amaçları kapsamında; KVKK'nın 5. ve 6. Maddelerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecektir.

Veri Sorumlusu yukarıda belirtildiği şekilde topladığı kişisel verilerinizi yine yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ortamda tutmak ve/veya veri tabanına kaydetmek suretiyle muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, KVKK'nın ve diğer her türlü mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklamak ve aktarmak dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faaliyetler ile işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar ile belirtilen ilkeler çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; doğru ve güncel olarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler ile Aceka Holding A.Ş’nın iç kuralları çerçevesinde ve Veri Sorumlusu'nun operasyonlarının gerektirdiği düzeyde iş ortakları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve tedarikçi firmalarının yanı sıra parçası olduğu, başta irtibat bürosunun merkezi olan Türkiye’de bulunan Aceka Holding A.Ş olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan bütün Milteks şirketlerine, KVKK kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

Yukarıda sayılanların haricinde kanunen zorunlu olarak öngörülen diğer durumlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yetkili kurumlar ile paylaşılabilir.

KVKK’nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, ilgili kişi sıfatıyla KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız çerçevesinde Veri Sorumlusu'na başvurarak:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için talepleriniz yazılı olarak " Bakır ve pirinç San. Sit. Mustafa Kurtoğlu cd no:7 Beylikdüzü / İstanbul" adresine veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu'na iletilmelidir. Bu doğrultuda yapılan başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

İşbu metin kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine dair her türlü işlem ile ilgili olarak veri sorumlusu ve kimliği, kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amacı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVKK kapsamında sahip olduğu haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açıkça bilgilendirildiğinizi ve böylelikle Veri Sorumlusu'nun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.

İşbu metin KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Veri Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yenilenebilir veya değiştirilebilir.


 1. AMAÇ

Aceka Holding A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. UYGULAMA

2.1 Kamera ile İzleme Faaliyetlerinin Yasal Dayanağı

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

2.2 KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

2.3 Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

2.4 Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

2.5 Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.

2.6 İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Kvkk İk Talep Formunu Pdf olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

KVKK İK Talep Başvuru Formu (KV.04)